Παιχνιδάκι στα χέρια του Τοψίδη και Κατσιμίγα ο Μέτιος

Κύριε πρόεδρε, επειδή αγνοήσατε αιτήματά μας καθώς και αιτήματα κι άλλων παρατάξεων τα οποία αφορούσαν την εισαγωγή συγκεκριμένων θεμάτων στο Π.Σ., τα οποία απασχολούν σε σημαντικό βαθμό τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, με την παρούσα γραπτή αίτηση επανερχόμαστε και αιτούμαστε να συγκαλέσετε, άμεσα το Περιφερειακό Συμβούλιο και να εισάγετε σε αυτό τα ακόλουθα θέματα σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου167 του Ν. 3852/2010 το οποίο, μεταξύ άλλων ορίζει ότι: «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει … το ένα τρίτο (1/3 ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. … Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του», τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ., κ.λ.π., εισάγοντας τα παρακάτω θέματα:
1. Επικαιροποίηση της απόφασης του Π.Σ. κατά του ενδεχόμενου εγκατάστασης στην περιοχή μας εταιρειών για εξόρυξη και απόληψη χρυσού.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Νησί της Σαμοθράκης με θέμα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πολίτες και επιχειρήσεις από τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του νησιού,
3. Ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης για το ενδεχόμενο εγκατάστασης κεραίας στο Υψάριο Θάσου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
4. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα στην Περιφέρειά μας – &
5. Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση για συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου τμήματος της Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και τους πολιτιστικούς φορείς.
Ως εισηγητές προτείνονται σε όλα τα θέματα οι κ.κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα