Τα καρτάσια του Μουριάδη του έστειλαν εξώδικο για τα έργα που εκτελεί η Μητρόπολη στην οδό Προκοπίου

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.Θεόδωρου Θεοδωρίδη, Δημοσιογράφου, κατοίκου Καβάλας,  Αγ. Λαύρας 3,
τηλ
6944385172,   theodorides52@gmail.com

 1. Βασίλη Λιόγκα, Μηχ. Μηχανικού, κατοίκου Καβάλας, Ι. Μέξη 59 και
  προσωρινά διαμένοντος λόγω εργασίας στις Βρυξέλες, τηλ 6977474684,
  vliogkas@gmail.com
 2. Σωτήρη Παναγόπουλου, αρχιτέκτονος – πολιτικού μηχανικού, κατοίκου
  Καβάλας, Υψηλάντου 5, e-mail sotpan4@gmail.com
 3. Δέσποινας Τσιμπεράκη, κατοίκου Γραβούνας Νέστου, με e-mail
  jodenkta@yahoo.gr
  5.Πλουμή Καρακούση, δημ. Υπαλλήλου, κατοίκου Καβάλας, Παστέρ 20, με
  e-mail ploumiskar@yahoo.gr
 4. Παναγιώτη Λεονταράκη, δημ. Υπαλλήλου, κατοίκου Καβάλας, Πυθίας 5,
  με e-mail pleon75@hotmail.com
 5. Μάνου Σεργιάδη, κατοίκου Μεσσορόπης Καβάλας, με e-mail
  manossergiadis@yahoo.com

K A T A

Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δήμος
Καβάλας», που εδρεύει στην Καβάλα, Κύπρου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Καβάλας κ.Θεόδωρο Μουριάδη.


2
Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 33289/5-1-2024 έγγραφό σας εισάγεται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας (δια της δημοτικής επιτροπής) θέμα,
με σκοπό την έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τροποποίηση και
προσαρμογή ορισμένων αναβαθμών της κλιμακωτής οδού Μητροπολίτη
Προκοπίου στην Καβάλα.
Στο ίδιο έγγραφό σας αναφέρετε ότι η εν λόγω τροποποίηση και
προσαρμογή ζητείται κατά μήκος της όψης που αναπτύσσει επί της οδού
Μητροπολίτη Προκοπίου το ιδιόκτητο ακίνητο της Ιεράς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου (που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών
Μητροπολίτη Προκοπίου και Κύπρου)προκειμένου να είναι δυνατή η
λειτουργία των δύο πρόσθετων εξόδων που επιδιώκεται να κατασκευαστούν
στο κτίριο (μία στο επίπεδο του ισογείου και μία στο επίπεδο του πρώτου
ορόφου). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται
στο αίτημα, η Μητρόπολη επιθυμεί να προβεί σε προσθήκη ορόφου και όλο
το κτίριο να εξυπηρετεί πολιτιστικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα,το κτίριο
θα φιλοξενεί το Κειμηλιαρχείο Καβάλας, ενώ τμήμα του ισογείου θα συνεχίσει
να λειτουργεί ως χώρος συνάθροισης κοινού. Συνεπώς, βάσει: (α) της
συνολικής αντιμετώπισης του κτιρίου ως χώρου συνάθροισης κοινού, (β) της
ανεξάρτητης λειτουργίας του χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων του ισογείου
από τους χώρους του Κειμηλιαρχείου, και (γ) του κανονισμού
πυροπροστασίας, η Τεχνική Έκθεση αναφέρει πως είναι απαραίτητη η
διάνοιξη δύο πρόσθετων εξόδων επί της οδού Μητροπολίτη Προκοπίου (μία
στο επίπεδο του ισογείου και μία στο επίπεδο του πρώτου ορόφου). Σε ό,τι
αφορά την πρόσθετη έξοδο στο ισόγειο επίπεδο, η οποία σχεδιάζεται να γίνει
επί της οδού Μητροπολίτη Προκοπίου, θα λειτουργεί ως έξοδος κινδύνου
(άνοιγμα πόρτας προς τα έξω) και θα εξασφαλίζει την, σε περίπτωση
ανάγκης, άμεση έξοδο των επισκεπτών του χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων
που θα λειτουργεί στο ισόγειο προς την οδό.
Καθώς αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου θα διαμορφωθεί η έξοδος υπάρχει
παράθυρο το οποίο αναπτύσσει το άνοιγμά του έμπροσθεν δύο αναβαθμών
της οδού, από την Τεχνική Έκθεση προτείνεται η συμπύκνωση αυτών και η
δημιουργία πλατύσκαλου.
Στη συνέχεια στο παραπάνω έγγραφο περιγράφονται λεπτομερώς οι
εργασίες που θα εκτελέσει ο Δήμος επί της οδού για να διευκολύνει ή να

3
επιτρέψει να εκτελεστεί το έργο της μετατροπής της οδού Μητροπόλεως και
νυν Μητροπολίτου Προκοπίου σε οδό που θα διευκολύνει το έργο της Ιεράς
Μητροπόλεως Φ.Ν.Θ. για την ανέγερση κειμηλιαρχείου στην περιοχή, ενώ
είναι γνωστό και σε εσάς ότι η Ι.Μ.Φ.Ν.Θ. α) δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής
οικοδομική άδεια για να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, β) επιβάλλει το κόστος
εργασιών ως αιτούσα στον Δήμο Καβάλας για να αποφύγει επί πλέον την
έκδοση των σχετικών αδειών, γ) οι αλλαγές αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά
και μοναδικά το έργο της Μητροπόλεως, και όχι το δημόσιο όφελος, δ)το
έργο αυτό θίγει άμεσα την λειτουργία του σωματείου μας, του Συνδέσμου
Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας , που είναι εγκατεστημένος επί 65
έτη στο σημείο αυτό( ισόγειο σωματείου καπνεμπόρων), αφού ουσιαστικά
παρεμβαίνει στο χώρο του και καταστρέφει την αίθουσά του με τις
παρεμβάσεις στην κλίμακα και τις εισόδους που δημιουργεί. Ουσιαστικά
δηλαδή αποτελεί αρχή εκτελέσεως του έργου που έχει σαν σκοπό να
μετατρέψει το κτίριο σε κειμηλιοαρχείο, χωρίς να ληφθεί μέριμνα τόσο για την
τύχη του σωματείου μας, όσο και για τη νομιμότητα του έργου. Επιπλέον, όχι
μόνο δεν λαμβάνεται ουδεμία μέριμνα συντήρησης του υφιστάμενου και
κατασκευασμένου το 1989 με εθελοντική εργασία μελών του ΣΦΓΤ θεατρικού
χώρου 120 θέσεων και αντιμετώπισης του χρόνιου προβλήματος υγρασιών
εξαιτίας ομβρίων υδάτων που εισέρχονται από την υπερυψωμένη κλιμακωτή
οδό Μητροπόλεως (Προκοπίου), αλλά επιδεινώνεται η λειτουργία του με την
εισροή νέων ομβρίων υδάτων μέσω των δύο προτεινόμενων, άχρηστων
ουσιαστικά, νέων εξόδων. Άχρηστων, διότι ήδη ο ισόγειος χώρος
συνάθροισης κοινού διαθέτει δύο θύρες εξόδου και επί δεκαετίες
απρόσκοπτης λειτουργίας, ουδείς κίνδυνος υπήρξε.
Ηδη με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι εμείς, πολίτες της Καβάλας
και ιστορικά μέλη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και τεχνών, καθώς και η
επιτροπή πρωτοβουλίας για την παραμονή του Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας στην
ιστορική του έδρα του ότι είμαστε αντίθετοι στο εκτελούμενο έργο, τη στιγμή
μάλιστα που δεν εξυπηρετεί δημοτικές ανάγκες, ούτε και τους πολίτες της
Καβάλας ,αλλά αποκλειστικά το σχέδιο της Ι.Μ.Φ.Ν.Θ. για την έξωση του
Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας που συνιστά ανεπίτρεπτο πλήγμα στον πολιτισμό της
πόλης μας και την δημιουργία τρίτου ορόφου και εγκατάσταση σε αυτό του

4
κειμηλιαρχείου και παράλληλα την έξωση του Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας, που συνιστά
ανεπίτρεπτο πλήγμα στον πολιτισμό της πόλης μας.
Επειδή με την συγκεκριμένη απόφαση ο Δήμος Καβάλας όχι μόνο
συντάσσεται με την Μητρόπολη, αλλά και πρώτος αυτός προχωρεί σε
εργασίες για λογαριασμό της Μητρόπολης και α)δεν εστιάζει στην
ιστορικότητα της οδού Κύπρου, όπου βρίσκονται στη σειρά έξι διατηρητέα
κτήρια, χαρακτηρισμένα ως «ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Με το έργο αυτό
αλλοιώνεται ο κοινός περιβάλλων χώρος των διατηρητέων αυτών κτιρίων –
«έργων τέχνης», που είναι η οδός Κύπρου, όπου τα παραπάνω μαζί και το
επίμαχο, έχουν κοινή πρόσοψη. Η οδός Κύπρου, λιθόστρωτος ακόμα δρόμος,
μήκους μόλις 350 μέτρων, που ξεδιπλώνει ολόκληρη τη νεότερη ιστορία
της Καβάλας , αποτελεί το πιο όμορφο και δημοφιλές τοπόσημο της πόλης,
β)Η προσθήκη τρίτου ορόφου θα καλύψει όλη τη δυτική του πλευρά του
διπλανού και όμορου Μεγάρου Τόκου και δεν θα είναι ορατό τμήμα της
περίτεχνης στέψης του, σε αντίθεση με το υπάρχον διακριτικό και χαμηλού
ύψους κτήριο και γ) Η προτεινόμενη χρήση του κτηρίου δεν συνάδει με τον
πολιτιστικό χαρακτήρα των παρακείμενων κτηρίων και θα αλλοιώσει
ανεπιστρεπτί τον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων πλησίον αυτού, καθώς
όλα μαζί σχηματίζουν ένα μοναδικό ιστορικό σύνολο, εμβληματικό για τη
διαχρονικότητα της ιστορίας του καπνού στην Καβάλα (από τον 19ο αι. ως και
το 1970). 
Ηδη κατά της εγκριτικής απόφασης 548892/1-12-2023 – ΑΔΑ:
ΡΠ6546ΝΚΟΤ-ΓΨΔ της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και
Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ με θέμα «Έγκριση μελέτης προσθήκης καθ’
ύψος, διαμόρφωσης των όψεων και αλλαγής χρήσης από ‘Μέγαρο Συλλόγου
Καπνεμπόρων Μακεδονίας- Θράκης’ σε χώρο εκθετηρίου Ιερών Κειμηλίων
και χώρο εκδηλώσεων, επί διώροφου κτηρίου με δώμα που βρίσκεται επί της
οδού Κύπρου 14» έχουμε ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ την με αριθμό πρωτοκ.
29764/24-01-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (άρθρου 24 ν. 2690/1999) προς
την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, που την εξέδωσε και της
οποίας την συζήτηση αναμένουμε.
Επειδή πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων, η αιτηθείσα παρέμβαση του
Δήμου Καβάλας και η εκτέλεση του έργου της διαμορφώσεως της κλίμακας

5
της οδού Μητροπολίτου Προκοπίου, αποσκοπεί αποκλειστικά σε πλήρη
διευκόλυνση της Ιεράς Μητροπόλεως Καβάλας και του εκτελούμενου έργου
δημιουργίας του κειμηλιαρχείου που επιθυμεί να εκτελέσει και επειδή
εκκρεμεί η σχετική αίτηση θεραπείας μας ενώπιον του Υπουργείου
Πολιτισμού και επειδή δεν έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια για την εκτέλεση
εργασιών στο κτήριο, όπου στεγάζεται ο Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας και επειδή η
εκτέλεση του σχεδιαζόμενου έργου θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη
στην λειτουργία του πολιτιστικού σωματείου μας, η οποία εκ των υστέρων δεν
θα μπορεί να αποκατασταθεί και συνεπώς παραμένει ως μονόδρομος η
εκβιαστική έξωση του σωματείου μας από την επί 65 έτη στέγη του και
Επειδή θα καταστραφεί ένα κτίριο που διαθέτει τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά για την εξέτασή του ως μνημείο (αρχιτεκτονικά,
πολιτιστικά,ιστορικά κ.α. του οποίου την κήρυξη έχουμε ήδη ζητήσει από το
ΥΠΠΟ διότι αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία της ιστορικής και πολιτιστικής της
κληρονομιάς, μνημείο της ιστορίας της και σημείο αναφοράς της πόλης και
επειδή συντρέχουν εν προκειμένω λόγοι προστασίας του πολιτισμού,
παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος, της ιστορίας και ιστορικότητας της
περιοχής, συνακόλουθα δε, και αναγκαίου περιορισμού του απόλυτου κατά
νόμο δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του φερόμενου ως ιδιοκτήτη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με όσους θα προστεθούν και με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου
δικαιώματός μας
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να απέχετε από την λήψη κάθε απόφασης που θα έχει ως σκοπό την
εκτέλεση του υφιστάμενου έργου, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση απόφασης
επί της αιτήσεως θεραπείας μας, στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου
Πολιτισμού και να αναβάλλετε, ματαιώσετε, ή τροποποιήσετε-μεταρρυθμίσετε
κάθε απόφασή σας για το έργο αυτό.
Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την
παρούσα προς τον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Δήμος Καβάλας», που εδρεύει στην Καβάλα, Κύπρου 5 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Καβάλας κ.Θεόδωρο Μουριάδη, που
κατοικοεδρεύει στην Καβάλα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.
Καβάλα 30/1/2024

6

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος.

Επικοινωνία

Ε: evdomimera[@]gmail.com

Δ. : ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22

ΤΗΛ. : 2510222141

ΚΙΝ : 6948367220

 

 

Καθημερινή επικαιρότητα και ενημέρωση
Τα πάντα για την Καβάλα
Εφημερίδα 7η ΜΕΡΑ

 

Ενημερωτικη Λιστα

Εβδόμη Ημέρα